Techland®

PolskiPolskiEnglishEnglish

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich usług wymagających udostępnienia danych osobowych, świadczonych przez Techland sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska („Spółka”) za pośrednictwem serwisów internetowych należących do Spółki.

Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych Spółki („Użytkownicy”) dostępnych pod następującymi adresami techland.pl, playtesty.techland.pl, akademia.techland.pl, pomoc.techland.pl, support.techland.pl, purefarminggame.com, buy.tormentgame.com, dockets.dyinglightgame.com, dyinglightgame.com, techland.pl/gamejam, forum.techland.pl, dyinglightgame.com/speedrun-contest, dyinglightgame.com/badblood, dyinglightgame.com/registration, dyinglightgame.com/10in12, dyinglightgame.com/buy, dyinglightgame.com/gift, dyinglightgame.com/bounties, gemly.com, boxoffstore.com („Serwisy”). Zasady korzystania z Serwisów uregulowane są w stosownym regulaminie dostępnym pod następującym linkiem („Regulamin”)

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisów

Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwisy, a w tym zakładaniem przez Użytkownika kont w Serwisach, składaniem zamówień na produkty i usługi, dokonywaniem zakupów, testowaniem gier, przesyłaniem ofert marketingowych, newsletterów, korzystaniem z forum dla graczy, zapewnieniem wsparcia technicznego dla Użytkowników, udzielaniem odpowiedzi na pytania i reklamacje, udziałem w konkursach organizowanych przez Spółkę, wypełnianiem ankiet dotyczących Serwisu oraz udostępnianiem innych funkcjonalności Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Serwisów może uniemożliwić Uczestnikowi korzystanie z tej usługi np. uniemożliwić założenie indywidualnego konta w Serwisie, uniemożliwić dostęp do forum, uniemożliwić przekazanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje, czy uniemożliwić uczestnictwo w konkursie.

Zakładanie kont w Serwisach, zamawianie usług, korzystanie z forum

W celu założenia indywidualnego konta w Serwisie Użytkownik podaje swoje dane tj.: e-mail oraz hasło, za pomocą którego będzie logował się do Serwisu. Aby uzyskać dostęp do niektórych Serwisów Użytkownik może logować się również za pośrednictwem Facebooka – w przypadku skorzystania z takiej opcji dane Użytkownika zostaną pobrane przez Serwis i będą na bieżąco aktualizowane, Spółka nie będzie jednak przekazywać danych Użytkownika do serwisu Facebook. W trakcie korzystania z konta przetwarzane mogą być także inne dane dotyczące historii korzystania, używania funkcjonalności konta itd. Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidualnego konta, zamawianie usług i produktów np. za pośrednictwem sklepu, pobieranie i wyszukiwanie treści, umożliwienie testowania gier, korzystanie z forum dla graczy oraz narzędzi umożliwiających wymianę komunikacji. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem tj. świadczenia ww. usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Reklamacje, pytania i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może zapoznać się z odpowiedziami zamieszczonymi w Serwisach w zakładkach FAQ. Użytkownik może również wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularzy zamieszczonych w Serwisach, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Serwisu korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie.

Kontaktując się w sprawie wsparcia technicznego, innych pytań lub reklamacji Użytkownik wskazuje swoje dane takie jak np. adres e-mail, w celu możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub reklamację. Dane te przetwarzane są w celu udzielenia informacji na pytania oraz reklamacje. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadniony interes Spółki polega na konieczności ustosunkowania się do zapytań Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.

Konkursy

Jeśli Spółka na swoich stronach internetowych ogłasza konkursy w związku ze zgłoszeniem do takiego konkursu Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu konkursowym. Dane Użytkownika uczestniczącego w konkursie przetwarzane są w celach realizacji konkursu, w tym w celu przekazania wyników konkursu i nagród. Przetwarzanie danych w ww. celu jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu przez Spółkę tj. wykonania zobowiązań wynikających z organizacji konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Newsletter

Za pośrednictwem Serwisów, w tym w szczególności w zależności od sytuacji, przy okazji zakładania indywidualnego konta, zamawiania usług i produktów, testowania gier, korzystania z forum, przystępowania do konkursów itp. Użytkownik może wyrazić zgodę na marketing bezpośredni tj. otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, w tym także za pośrednictwem aplikacji na telefon lub e-mailem. Wówczas podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Informacje marketingowe przekazywane w ten sposób mogą zawierać np. informacje o usługach i produktach Spółki, ankiety, newslettery, itp. Zgoda może obejmować konkretny rodzaj informacji np. zgoda dotyczyć wyłącznie otrzymywania newsletterów. Udzielenie zgody może nastąpić np. poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym lub na stronach internetowych Serwisów. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisów. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną np. za pośrednictwem ustawień swojego indywidualnego konta w panelu konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.

Analizy i badania

W przypadku zbierania danych służących do założenia indywidualnego konta, zamawiania usług i produktów, korzystania z forum, testowania gier, korzystania ze wsparcia technicznego, składania reklamacji i zapytań, uczestniczenia w konkursach, przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną, Spółka może przetwarzać dane użytkowników w celu analiz statystycznych i marketingowych, opracowywania strategii marketingowych oraz poprawy jakości swoich usług i produktów oraz działania Serwisów. Do tego celu Spółka może wykorzystywać także anonimowe oraz nieanonimowe ankiety wypełniane przez Użytkowników bezpośrednio za pomocą formularzy dostępnych w Serwisach lub przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem e-maila lub w inny sposób. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadniony interes Spółki polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu poprawy jakości usług i marketingu usług i produktów Spółki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Spółka prosi Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w związku z przesyłaniem informacji marketingowych drogą elektroniczną lub w związku z uczestnictwem w nowych projektach lub inicjatywach Spółki i Użytkownik udzielił takiej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, co nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

Prawa Użytkownika

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu i otrzymania informacji o danych osobowych, które Spółka przetwarza, do aktualizacji i sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa usunięcia danych lub, jeśli ma to zastosowanie, prawa do przenoszenia danych. W pewnych przypadkach wymagania przewidziane w przepisach prawa mogą ograniczać ww. uprawnienia Użytkownika. Oprócz wyżej wymienionych praw, Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie i przechowywanie danych

Spółka oświadcza, iż dane przez nią przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Spółka utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie pracownicy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Serwisów.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego konta, realizacji usług, korzystania z forum, testowania gier, uczestniczenia w konkursie oraz zapewnienia wsparcia technicznego, przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane w celu bezpośredniego marketingu produktów i usług dane przestaną być przetwarzane w tym celu z chwilą zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik może także w każdym czasie wycofać swoją zgodą na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, po cofnięciu zgody informacje nie będą już przesyłane.

Przekazywanie danych

Spółka nie przekazuje danych Użytkowników żadnym podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest zgodne z przepisami prawa np. niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez Użytkownika. W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności: spółkom z grupy Spółki, zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym), księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich

W przypadku przekierowania Użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Spółka (np. w celu dokonania zakupu wybranego produktu), Spółka nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników. W zakresie w jakim funkcje lub powiązane strony internetowe odwiedzane przez Uczestnika nie są Serwisami Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem z tych stron internetowych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez te strony internetowe Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na tych stronach politykami prywatności.

Pliki cookies

W związku ze stałym podnoszeniem wygody korzystania z Serwisów niektóre ich elementy mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w jego identyfikacji i dostosowaniu strony internetowej do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera adres strony, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Serwisów, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Są one wykorzystywane w celu optymalizacji obsługi Użytkownika oraz gromadzenia anonimowych, zbiorowych statystyk, które są wykorzystywane do lepszego zrozumienia preferencji użytkowników oraz poprawiania jakości strony.

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisach zbierają anonimowe dane statystyczne, przechowują informacje o wzięciu udziału głosowaniach (bez informacji o wyniku głosowania) i identyfikują aktywne sesje..

Domyślnie, standardowe przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na pliki cookies powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Użytkownik może także zmieniać te ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie akceptowała pliki cookies lub powiadamiała Użytkownika przy każdej próbie zapisania plików cookies na urządzeniu. Więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki. Wyłączenie przechowywania plików cookies w przeglądarce nie uniemożliwia dostępu do Serwisów, ale może spowodować pewne niedogodności w korzystaniu z nich.

Zmiany Polityki Prywatności

Spółka może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisach oraz informując o tym Użytkowników poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na koncie Użytkownika, w przypadku Użytkowników posiadających konto. Z powyższych względów warto, aby Użytkownik od czasu do czasu sprawdzał aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisów.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w razie gdy Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu:

Dane kontaktowe Spółki:
Techland sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski

Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X