Techland®

PolskiPolskiEnglishEnglish

Regulamin

Regulamin forum internetowego techland

(wersja 1/2013)
 • §1 Postanowienia ogólne

  • Niniejszy Regulamin wraz z jego wszelkimi zmianami (dalej jako REGULAMIN) określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z forum internetowego Techland prowadzonego pod adresem internetowym forum.techland.pl (dalej jako FORUM). FORUM umożliwia wymianę opinii i informacji na temat produktów firmy Techland, w szczególności gier.
  • Rejestracja na FORUM dokonana przez Użytkownika niebędącego konsumentem będzie dokonana poprzez akceptację niniejszego REGULAMINU oraz potwierdzenie znajomości jego treści przez Użytkownika.
  • Użytkownicy będący konsumentami wyrażają zgodę na treść REGULAMINU oraz, w określonych wypadkach, zgodę na zawarcie umowy na odległość w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz.1225) każdorazowo indywidualnie dokonując rejestracji.
  • Właścicielem i administratorem FORUM jest Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 136933, NIP: 6222468959, REGON: 251546820, kapitał zakładowy 176.891.600 zł, adres e-mail: forum@techland.pl (dalej jako WŁAŚCICIEL FORUM).
  • WŁAŚCICIEL FORUM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu WŁAŚCICIEL FORUM powiadomi UŻYTKOWNIKÓW z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian, pocztą elektroniczną wysłaną na ich adresy e-mail. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie WŁAŚCICIELA FORUM w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Ponadto na stronie internetowej www.techland.pl, WŁAŚCICIEL FORUM opublikuje na czas nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, informacje o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzanych zmian.
 • §2 Użytkownicy i konta

  • Użytkownikiem FORUM może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także fizyczne osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego (dalej jako UŻYTKOWNIK).
  • Do osób fizycznych korzystających z FORUM w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową stosuje się zapisy REGULAMINU dotyczące konsumentów, a także odpowiednie regulacje prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego konsumentów.
  • Korzystanie z FORUM jest możliwe przy wykorzystaniu urządzeń posiadających aktualne wersje przeglądarek internetowych, dostęp do sieci Internet, wyposażonych w Javascript oraz z włączoną opcją ‘ciastek’.
  • UŻYTKOWNIKIEM jest podmiot, który dokonał rejestracji na FORUM i posiada w nim aktywne KONTO.
  • KONTO oznacza indywidualne konto UŻYTKOWNIKA, oznaczone poprzez indywidualny login i hasło, wybrane i wskazane podczas rejestracji przez UŻYTKOWNIKA. Dostęp do FORUM następuje poprzez zalogowanie się UŻYTKOWNIKA przy użyciu ww. loginu i hasła.
  • Dostęp do FORUM mają tylko UŻYTKOWNICY, którzy dokonali rejestracji polegającej na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej FORUM poprzez podanie następujących danych: nick, adres e-mail oraz hasło.
  • WŁAŚCICIEL FORUM nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  • UŻYTKOWNIK jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Jego KONTA przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. UŻYTKOWNIK powinien niezwłocznie poinformować WŁAŚCICIELA FORUM o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia KONTA UŻYTKOWNIKA.
  • Założenie KONTA i udział w FORUM są nieodpłatne.
 • §3 Korzystanie z forum

  • Po zalogowaniu się do KONTA, UŻYTKOWNIK może brać udział w FORUM, poprzez wyrażanie swoich opinii, uwag, rozpoczynanie rozmów, udzielanie porad, dyskusje z innymi UŻYTKOWNIKAMI i pracownikami WŁAŚCICIELA FORUM na tematy związane z produktami prezentowanymi na stronie WŁAŚCICIELA FORUM www.techland.pl oraz na inne tematy. Produkty przedstawione na stronie www.techland.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
  • Dla osób nieposiadających KONTA na FORUM (tzw. gości) treści zamieszczane przez UŻYTKOWNIKÓW na FORUM będą widoczne, jednak osoba taka nie będzie mogła aktywnie uczestniczyć w FORUM, w tym dodawać komentarzy i opinii.
  • Każdy produkt prezentowany na stronie www.techland.pl ma osobny dział na FORUM poświęcony temu produktowi. Dostęp do działu dla danego produktu jest możliwy między innymi poprzez link umieszczony w karcie produktu.
  • FORUM jest podzielone na następujące kategorie: Gry (poświęcona tematyce produktów, o których mowa w pkt.1), Dyskusje ogólne, Pomoc (umożliwiająca kontakt z administratorami i moderatorami forum).
  • FORUM działa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
  • UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do korzystania z KONTA oraz z innych usług na stronie www.techland.pl , w tym z FORUM w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  • UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje KONTO, a także korzysta z innych usług na stronie www.techland.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania naruszające prawo. Na żądanie uprawnionych organów, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, WŁAŚCICIEL FORUM przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane UŻYTKOWNIKÓW KONT.
  • UŻYTKOWNIK jest obowiązany nie umieszczać na swoim KONCIE ani na FORUM:
   • Treści stanowiących przedmiot ochrony praw własności intelektualnej, do których nie posiadają praw autorskich, praw pokrewnych ani praw do korzystania z praw autorskich lub praw wynikającyc z zakresu własności przemysłowej, chyba, że uzyskają pisemną zgodę podmiotów uprawnionych;
   • Treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich; treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
   • Przekazów reklamowych;
   • Treści zakłócających prawidłowe działanie FORUM, korzystanie z FORUM przez innych UŻYTKOWNIKÓW, w tym przekazywanie niepożądanych materiałów (w tym promocyjnych) lub przekazywanie treści zawierających wirusy i inne wrogie oprogramowanie.
  • W przypadku powzięcia przez WŁAŚCICIELA FORUM informacji o umieszczeniu przez UŻYTKOWNIKA treści, o których mowa w pkt.6 WŁAŚCICIEL FORUM może żądać ich natychmiastowego usunięcia przez UŻYTKOWNIKA lub samodzielnie je usunąć.
  • UŻYTKOWNICY zamieszczający wypowiedzi na FORUM rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. UŻYTKOWNIK zamieszczający wypowiedź na FORUM ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, poprzez zamieszczenie wypowiedzi.
  • WŁAŚCICIEL FORUM informuje UŻYTKOWNIKÓW, że w określonych przypadkach może czasowo przerwać lub ograniczyć dostęp do FORUM i usług, w szczególności w celach technicznych.
  • WŁAŚCICIEL FORUM informuje, że w przypadku zamieszczania przez UŻYTKOWNIKÓW jakichkolwiek treści na FORUM (w tym fotografii, rysunków, tekstów, plików audio, filmów i innych elementów), treści te mogą zostać pobrane i rozpowszechnione przez innych UŻYTKOWNIKÓW. Zamieszczenie tych treści przez UŻYTKOWNIKÓW oznacza ich dorozumianą zgodę na takie wykorzystanie.
  • UŻYTKOWNICY mogą kontaktować się z WŁAŚCICIELEM FORUM za pośrednictem formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce „Kontakt” oraz korzystając z funkcjonalności na FORUM „Wyślij wiadomość do WŁAŚCICIELA FORUM”.Reklamacje dotyczące korzystania z FORUM powinny być zgłaszane DO WŁAŚCICIELA FORUM za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce „Kontakt” lub korzystając z funkcjonalności na FORUM „Wyślij wiadomość do WŁAŚCICIELA FORUM”, a także na piśmie na adres WŁAŚCICIELA FORUM wskazany w niniejszym Regulaminie. WŁAŚCICIEL FORUM rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail składającego reklamację wskazany w reklamacji.
  • UŻYTKOWNICY nie są uprawnieni do korzystania w jakikolwiek sposób z materiałów publikowanych na stronie internetowej WŁAŚCICIELA FORUM, w tym fotografii, rysunków, opisów towarów, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub uzyskają pisemną zgodę WŁAŚCICIELA FORUM.
 • §4 Dezaktywacja konta

  • UŻYTKOWNIK może w każdej chwili, w tym w związku ze zmianą Regulaminu, zrezygnować ze swojego KONTA na FORUM dokonując jego dezaktywacji.
  • Dezaktywacja następuje poprzez wypełnienie przez UŻYTKOWNIKA odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego na stronie w zakładce „Kontakt” lub korzystając z funkcjonalności na FORUM „Wyślij wiadomość do WŁAŚCICIELA FORUM”.
  • WŁAŚCICIEL FORUM jest uprawniony do dokonania dezaktywacji KONTA UŻYTKOWNIKA, gdy:
   • UŻYTKOWNIK wykorzystuje je niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem,
   • nazwa KONTA lub nick UŻYTKOWNIKA narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 • §5 Dane osobowe

  • WŁASCICIEL FORUM jest w administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • WŁAŚCICIEL FORUM przetwarza i przechowuje dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW w celu świadczenia usług w obrębie FORUM, a także w prawnie usprawiedliwionym celu WŁAŚCICIELA SERWISU tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług WŁAŚCICIELA SERWISU, a pod warunkiem wyrażenia przez UŻYTKOWNIKA odrębnej zgody - w celach marketingowych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
  • WŁAŚCICIEL FORUM zapewnia przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926).
  • UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • WŁAŚCICIEL SERWISU nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych UŻYTKOWNIKÓW innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie UŻYTKOWNIKA.
  • UŻYTKOWNIK może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez WŁAŚCICIELA SERWISU jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez WŁAŚCICIELA SERWISU na adres poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA informacji handlowych pochodzących od WŁAŚCICIELA SERWISU.
  • Zgoda UŻYTKOWNIKA na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od WŁAŚCICIELA SERWISU UŻYTKOWNIKOWI na jego adres e-mail informacji handlowych pochodzących od WŁAŚCICIELA SERWISU może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić na stronie w zakładce „Kontakt” lub korzystając z funkcjonalności na FORUM „Wyślij wiadomość do WŁAŚCICIELA FORUM”. Korzystanie z FORUM podlega firmowej polityce ochrony prywatności WŁAŚCICIELA SERWISU, dostępnej w trybie online w zakładce „Polityka Prywatności”.
Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X