Techland®

PolskiPolskiEnglishEnglish

Warunki korzystania

 1. Zgoda na Warunki korzystania

  1. Niniejsze Warunki korzystania (dalej „Warunki korzystania” lub „Warunki”) określają zakres i warunki korzystania przez użytkowników z należących do Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 3, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136933, o kapitale zakładowym 176 891 600,00 zł; numery: NIP 622-24-68-959, REGON 251546820 (dalej „Techland”), stron internetowych (dalej łącznie „Strony Internetowe” lub „Strona Internetowa”), oraz wykonywania przez Techland usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem Stron Internetowych (dalej „Usługi”).
  2. Techland ma prawo do aktualizacji Warunków korzystania. Jakakolwiek zmiana Warunków korzystania nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Warunków korzystania obowiązujących do czasu wejścia w życie takiej zmiany. Najnowszą wersję Warunków korzystania można wyświetlić, klikając łącze hipertekstowe „Warunki korzystania” znajdujące się na dole Strony Internetowej.
  3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Stron Internetowych użytkownik powinien zapoznać się z treścią Warunków korzystania i korzystać ze Stron Internetowych zgodnie z ich postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Warunków, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.
 2. Opis Usług

  1. Poprzez Strony Internetowe Techland udostępnia użytkownikom różnorodne zasoby, w tym: fora dyskusyjne, informacje o produktach (m.in. o grach Techland i dodatkach do gier), treści reklamowe, newsletter, narzędzia do tworzenia gier. Zasoby te, w tym ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub dodawanie nowych serwisów, podlegają Warunkom korzystania.
  2. Za pośrednictwem Stron Internetowych, w tym przy wykorzystaniu znajdujących się na nich zasobów, Techland może udostępniać użytkownikom różnego rodzaju usługi (dalej łącznie „Usługi”). Należą do nich, m.in.:
   1. usługi informacyjne polegające na udzielaniu użytkownikom dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Stron Internetowych;
   2. usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu użytkownikom zdalnego wyszukiwania treści i wyświetlania danych zapisanych na Stronach Internetowych;
   3. usługi reklamowe polegające na publikacji różnej treści reklamowej na Stronach Internetowych (w tym filmów reklamowych i grafiki reklamowej), jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o narzędzia internetowe (np. bannery, boksy reklamowe, itp.);
   4. usługa wysyłki Newslettera polegająca na przesyłaniu użytkownikom, na ich żądanie, cyklicznych opracowań zawierających informacje na temat wydarzeń ze świata gier Techland i innych tematów;
   5. usługa rejestracji konta polegająca na umożliwieniu użytkownikom zakładania na Stronach Internetowych swoich indywidualnych kont. W niektórych przypadkach, założenie konta warunkuje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez Strony Internetowe. Szczegółowe warunki dla świadczenia usługi Konta znajdują się tutaj i stanowią Załącznik 1 do Warunków korzystania;
   6. usługa kontaktu polegająca na możliwości wysłania informacji lub zapytania do Techland;
   7. usługa pobierania polegająca na umożliwieniu użytkownikom pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnianych na Stronach Internetowych;
   8. usługa sklepu internetowego polegająca na umożliwieniu zakupu produktów. Szczegółowe warunki dla świadczenia usługi sklepu internetowego znajdują się tutaj i stanowią Załącznik 2 do Warunków korzystania;
   9. usługa forum internetowego polegająca na umożliwieniu użytkownikom udziału w dyskusjach online poprzez publikowanie swoich opinii, uwag, rozpoczynanie rozmów, udzielanie porad, dyskusji z innymi użytkownikami na tematy związane z produktami prezentowanymi na Stronach Internetowych oraz na inne tematy. Szczegółowe warunki dla świadczenia usługi forum internetowego znajdują się tutaj i stanowią Załącznik 3 do Warunków korzystania;
   10. inne usługi świadczone przez Techland na Stronach Internetowych, w tym inne usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługi komunikacyjne umożliwiające komunikację między użytkownikami, które są wykonywane na podstawie odrębnych umów.
  3. Z uwagi na specyfikę poszczególnych Usług, zasady ich świadczenia są zróżnicowane. W tym może być tak, że niektóre z Usług nie są oferowane na wszystkich Stronach Internetowych, tylko są one dostępne tylko za pośrednictwem wybranych Stron Internetowych (np. usługa rejestracji konta lub usługa forum internetowego).
  4. Usługi są bardzo zróżnicowane. W związku z tym, na Stronach Internetowych mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania dotyczące wykonywania konkretnych Usług (np. konieczność wcześniejszego założenia konta przez użytkownika), w tym ograniczenia wiekowe. Treść dodatkowych warunków korzystania z Usług, które mogą mieć zastosowanie na niektórych Stronach Internetowych, jest dostępna na właściwych Stronach Internetowych, które dotyczą takich Usług. W takiej sytuacji, jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, takie dodatkowe warunki korzystania z Usług zawarte na danej Stronie Internetowej mają zastosowanie i stanowią część umowy między użytkownikiem a Techland. W tym, w razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami ogłoszonymi lub obowiązującymi w odniesieniu do konkretnej Usługi oferowanej na Stronach Internetowych lub za jej pośrednictwem, korzystanie z tej konkretnej Usługi podlegać będzie tym drugim warunkom. W związku z tym, przed rozpoczęciem korzystania z danej Usługi na którejkolwiek ze Stron Internetowych, użytkownik powinien się upewnić, czy na danej Stronie Internetowej są umieszczone odrębne zasady lub warunki korzystania z Usługi mające do nich zastosowanie.
  5. Może się zdarzyć, że korzystanie z określonych fragmentów lub funkcji Stron Internetowych, włączając w to konkursy, promocje lub inne podobne inicjatywy, może podlegać dodatkowym wymaganiom lub warunkom. W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami ogłoszonymi lub obowiązującymi w określonym fragmencie Strony Internetowej, korzystanie z tego fragmentu Strony Internetowej podlegać będzie tym drugim warunkom.
  6. Techland może wprowadzać zmiany w dowolnych Usługach oferowanych na Stronach Internetowych, a także zmiany cen takich Usług.
 3. Warunki świadczenia Usług

  1. Techland świadczy Usługi na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Warunkach korzystania i dodatkowych warunkach umieszczonych na stronach internetowych, jeśli ma to miejsce.
  2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych na Stronach Internetowych w sposób zgodny z Warunkami korzystania (i dodatkowymi warunkami umieszczonymi na Stronach Internetowych, jeśli ma to miejsce), obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Techland nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania użytkowników.
 4. Korzystanie ze Stron Internetowych przez użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczać przez lub do systemów teleinformatycznych Techland następujących treści:
   1. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Techland lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Stron Internetowych, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii (np. „page-scrape”, „roboty” czy „pająki”) w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Strony Internetowej, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych na Stronach Internetowych, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Strony Internetowej;
   2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Niezależnie od powyższych postanowień, niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Strony Internetowej, ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Strony Internetowej, lub do jakiegokolwiek serwera Techland, bądź do Usług oferowanych na Stronach Internetowych lub za jej pośrednictwem. Niedozwolone jest też naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania na Stronach Internetowych bądź jakichkolwiek sieciach podłączonych do Stron Internetowych. Niedozwolone jest śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, osobach odwiedzających Stronę Internetową, w tym kont na Stronach Internetowych nienależących do użytkownika, wykorzystywanie Strony Internetowej bądź Usługi w sposób, który w zamierzeniu prowadzi do ujawnienia jakichkolwiek informacji, w tym w szczególności danych i informacji osobowych, innych niż własne dane użytkownika udostępniane przez Stronę Internetową.
  3. Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Strony Internetowej lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych na Stronach Internetowych bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia korzystania ze Stron Internetowych przez innych użytkowników.
  4. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych.
  5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Stron Internetowych, czy też Usług, w celach niezgodnych z Warunkami korzystania, prawem lub dobrymi obyczajami.
 5. Korzystanie z Usług przez użytkownika

  1. Przy korzystaniu z Usług użytkownik zobowiązuje się ponadto do powstrzymania się od następujących działań:
   1. korzystania z Usług na potrzeby udziału w konkursach, piramidach finansowych, łańcuszkach, rozsyłania wiadomości-śmieci, spamu albo powielanych lub niechcianych wiadomości (komercyjnych lub innych), czy też korzystania z Usług w inny sposób z naruszeniem postanowień Warunków korzystania (lub mających do nich zastosowanie odrębnych warunków korzystania) lub przepisów prawa;
   2. szkalowania, znieważania, dręczenia, prześladowania, zastraszania innych osób lub naruszanie ich praw (np. prawa do prywatności, wizerunku lub innych dóbr osobistych) w inny sposób;
   3. publikowania, przekazywania lub rozpowszechniania materiałów lub informacji o charakterze niestosownym, obraźliwym, szkalującym, obscenicznym, nieprzyzwoitym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub niezgodnym z prawem;
   4. przekazywania lub udostępniania w inny sposób plików zawierających obrazy, programy lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej osób trzecich, w tym m.in. prawem autorskim i prawem o znakach towarowych, do których użytkownik nie posiada praw lub nie uzyskał zgody na ich wykorzystywanie w taki sposób;
   5. wysyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bądź podobne oprogramowania, które mogą zakłócać działanie innego komputera lub narażać osoby trzecie na szkodę lub naruszenie ich praw;
   6. fałszowanie lub usuwanie informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak nazwiska autorów, odpowiednie informacje prawne lub etykiety źródła oprogramowania bądź innych materiałów zawartych w wysyłanym pliku;
   7. ograniczanie innym użytkownikom możliwości korzystania z Usług;
   8. podszywanie się pod osoby trzecie, w tym tworzenie fałszywych tożsamości;
   9. gromadzenie lub zbieranie informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail;
   10. reklamowanie lub oferowanie sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek produktów lub usług do celów związanych z działalnością gospodarczą, chyba że warunki korzystania z danych Usług wyraźnie zezwalają na wysyłanie takich wiadomości.
  2. Techland nie ma obowiązku monitorowania sposobu korzystania z Usług przez użytkowników, w tym ich komunikacji na Stronach Internetowych. Jednakże, Techland zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych przez użytkowników na Stronach Internetowych, oraz do ich usuwania w przypadku, gdy nie zostaną w stosunku do nich zastosowane wyżej wymienione zasady dotyczące korzystania z Usług.
  3. Techland zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do jednej lub wszystkich Usług w przypadku, gdy użytkownik nie będzie przestrzegał wyżej wymienionych wymagań dotyczących korzystania z Usług. W przypadku użytkownika posiadającego Konto na Stronach Internetowych, Techland wyśle komunikat o zablokowaniu na zasadach określonych w Warunkach korzystania z Konta na Stronach Internetowych.
 6. Ograniczenie zakresu korzystania ze Stron Internetowych do użytku osobistego i niekomercyjnego

  1. O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego użytkownika. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych z Usług. Powyższe nie sprzeciwia się wykonywaniu przez użytkownika dozwolonych działań w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
 7. Materiały udostępniane za pośrednictwem Stron Internetowych

  1. Wszelkie teksty, elementy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, loga, dźwięki, muzyka, dzieła plastyczne i kod komputerowy, w tym elementy Stron Internetowych (dalej „Zawartość”), w tym w szczególności projekt, struktura, sposób przekazu oraz układ takiej Zawartości na Stronach Internetowych, stanowią własność Techland lub zostały użyte przez Techland za zgodą podmiotu uprawnionego oraz podlegają ochronie na gruncie przepisów prawa autorskiego lub odnoszących się do nich praw własności intelektualnej. Ich kopiowanie bądź imitowanie w całości lub w części jest zabronione, w tym bez wyraźnej zgody Techland nie wolno kopiować ani przesyłać żadnych logo, elementów graficznych, dźwięków ani obrazów z jakiejkolwiek Strony Internetowej.
  2. Korzystanie przez użytkownika z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z Zawartości stanowiącej utwór jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Techland, kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Stron Internetowych w całości lub części.
  3. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia (dalej „Znaki”) umieszczone na Stronach Internetowych są prawnie chronione. Zgoda na używanie Stron Internetowych przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Stronach Internetowych. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Techland wyrazi na piśmie uprzednią zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Techland lub inne uprawnione podmioty.
  4. Użytkownik może korzystać z informacji o Usługach (np. danych technicznych) udostępnianych przez Techland do pobrania ze Strony Internetowej, pod warunkiem, że użytkownik: (a) nie usunie żadnych uwag i zastrzeżeń z kopii pobranej Zawartości; (b) będzie wykorzystywać Zawartość wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych, i nie skopiuje, ani nie opublikuje takiej Zawartości, ani nie będzie ich rozpowszechniać za pośrednictwem jakichkolwiek mediów; (c) nie będzie wprowadzać jakichkolwiek zmian do takiej pobranej Zawartości. Powyższe nie sprzeciwia się wykonywaniu przez użytkownika dozwolonych działań w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
  5. Techland nie zapewnia przydatności informacji zawartych w Zawartości do jakichkolwiek celów. Zawartość jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez żadnych gwarancji.
  6. Zawartość przekazywana z Usługami może podlegać ograniczeniom używania, powielania lub rozpowszechniania. Użytkownik pobierający Zawartość powinien się z nimi zapoznać i odpowiada za przestrzeganie takich ograniczeń.
 8. Informacje dotyczące oprogramowania dostępnego na Stronach Internetowych

  1. Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania na Stronach Internetowych (dalej „Oprogramowanie”) jest chronione prawem autorskim Techland lub jego dostawców/partnerów. Korzystanie z Oprogramowania może podlegać postanowieniom właściwych umów licencyjnych, które będą wtedy dołączone do Oprogramowania.
  2. Techland nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z Oprogramowaniem, które zostały spowodowane działaniem użytkownika, w tym w wyniku zaniedbania użytkownika, podaniem przez użytkownika nieprawdziwych danych lub jego działaniem niezgodnym z Warunkami korzystania, innymi warunkami, które mogą mieć do niego zastosowanie na Stronach Internetowych, lub z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Konto użytkownika

  1. Na niektórych Stronach Internetowych użytkownik ma możliwość założenia swojego konta. Warunki świadczenia usługi Konta znajdują się tutaj.
  2. Jeśli którakolwiek z Usług wymaga założenia konta, użytkownik powinien przeprowadzić proces rejestracji swojego konta poprzez podanie aktualnych i kompletnych informacji wymaganych w danym formularzu rejestracji konta. W takiej sytuacji, użytkownik musi także wybrać hasło do swojego konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto, użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania wykonywane w ramach jego konta, w tym użytkownik powinien powiadomić administratora konta o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia jego konta lub naruszenia bezpieczeństwa jego konta w inny sposób.
  3. Techland nie odpowiada za szkody poniesione przez użytkownika w wyniku użycia jego hasła lub konta przez inną osobę, z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
  4. Używanie konta należącego do innego użytkownika, bez jego zgody, jest zabronione.
 10. Zawarcie i rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie danej Usługi zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez użytkownika, w tym umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL Strony Internetowej lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron internetowych i ustaje w momencie wyjścia ze Strony Internetowej. W przypadku innych Usług umowa może przestać obowiązywać w momencie zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika, np. w przypadku usługi Konta - w momencie usunięcia Konta; w przypadku usługi Newslettera - w momencie wysłania informacji o wycofaniu się z subskrypcji Newslettera; w przypadku Usługi kontaktu - w momencie udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 11. Materiały przekazywane Techland na Stronach Internetowych

  1. O ile co innego nie wynika z odrębnych warunków korzystania mających zastosowanie do danej Usługi, Techland nie rości sobie prawa własności do materiałów przekazywanych mu przez użytkowników (w tym opinii i sugestii) lub zamieszczanych, wysyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych do Usług lub w związku z nimi za pośrednictwem Stron Internetowych (dalej „Materiały”). Jednakże użytkownik, który na Stronie Internetowej zamieszcza, wysyła, wprowadza lub przekazuje Materiały, udziela Techland i jego podmiotom stowarzyszonym, o których mowa w punkcie 11.4, zgody na korzystanie z Materiałów przez czas nieokreślony w związku z prowadzoną przez nich działalnością internetową (w tym, m.in., w związku z Usługami), które to pozwolenie obejmuje, m.in., prawa licencyjne do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatowania Materiałów, a także do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; oraz do publikowania nazwiska lub pseudonimu użytkownika w połączeniu z Materiałami, oraz prawo do udzielania sublicencji na takie prawa każdemu z dostawców Usług.
  2. Za wykorzystanie Materiałów w sposób tutaj opisany nie przysługuje użytkownikowi żadne wynagrodzenie. Techland nie ma obowiązku zamieszczać Materiałów ani ich wykorzystywać i może usunąć każdy Materiał w dowolnym momencie.
  3. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw bądź kontroluje wszystkie prawa do Materiałów opisane w Warunkach korzystania, w tym prawa niezbędne do udostępniania, zamieszczania, wysyłania, wprowadzania lub przekazywania Materiałów.
  4. Przez podmioty stowarzyszone Techland należy rozumieć:
   1. Digital Alliance Holder S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Szczyrki 12, 54-426 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692882.
   2. Polskie Centrum Informacji Prawno-Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225951.
   3. Techland Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314879.
   4. Marchewka Trademark Holder sp. j. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000483333.
   5. Ultimate Technology Park sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000532362
   6. Game Research Studio GmbH z siedzibą w Berlinie, Niemcy.
   7. Piccolo Studio SLU z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania.
 12. Łącza do witryn podmiotów trzecich

  1. Strony Internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich, które to strony nie są kontrolowane przez Techland (dalej „Strony Podmiotów Trzecich”). Łącza do Stron Podmiotów Trzecich są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników Stron Internetowych. Techland nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, zmiany i aktualizacje Stron Podmiotów Trzecich, ani nie rekomenduje zawartych w nich treści.
  2. Użytkownik musi dokonać samodzielnej niezależnej oceny w odniesieniu do swoich interakcji ze Stronami Podmiotów Trzecich.
 13. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących Stron Internetowych lub Usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (a) oznaczenie Użytkownika (adres poczty elektronicznej); (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację; oraz (c) żądanie użytkownika.
  2. Reklamacje należy składać na adres mailowy: admin@techland.pl.
  3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Techland, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w reklamacji.
 14. Postanowienia dotyczące sklepów udostępnianych na Stronach Internetowych

  1. Jeżeli na danej Stronie Internetowej została udostępniona możliwość zakupu usług lub produktów, w tym oprogramowania, znajdują zastosowanie zasady zawarte w Warunkach Sklepu.
 15. Postanowienia dotyczące forum internetowego

  1. Na niektórych Stronach Internetowych, Techland umożliwia Uczestnikom udział w dyskusji forum internetowego, za pośrednictwem którego mają oni możliwość wymiany poglądów i opinii.
  2. Zasady działania forum internetowego na Stronach Internetowych są uregulowane w warunkach forum internetowego.
 16. Ochrona prywatności i danych osobowych

  1. Polityka w zakresie ochrony prywatności mająca zastosowanie do Stron Internetowych znajduje się tutaj.
 17. Wymagania techniczne

  1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług lub współpracy z systemem teleinformatycznym Techland są następujące:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. w celu uzyskania dostępu do Stron Internetowych - dowolna przeglądarka Internetowa;
   3. w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email;
   4. urządzenie pozwalające na obsługę przeglądarki internetowej.
  2. Użytkownik powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania ze Stron Internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Stron Internetowych.
 18. Postanowienia końcowe

  1. Po zalogowaniu się do Stron Internetowych użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do dodatkowych funkcji. Techland może wprowadzać nowe oraz modyfikować dotychczas istniejące funkcje dostępne na Stronach Internetowych.
  2. Techland może zmienić niniejsze Warunki. Techland powiadomi użytkownika o zmianie Warunków na Stronie Internetowej oraz wysyłając maila na konta zarejestrowanych użytkowników. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Techland, który nie może być krótszy niż 30 dni od momentu poinformowania użytkowników. Zmiana Warunków nie będzie naruszać praw nabytych przez użytkowników na podstawie poprzedniej wersji Warunków, w tym zmienione Warunki nie będą miały zastosowania do transakcji zawartych przed wejściem w życie zmienionych Warunków. Ponadto, użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie Stron Internetowych zostanie powiadomiony o takich zmianach (w formie komunikatu wyświetlonego na ekranie).
  3. Treść Warunków korzystania może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.
  4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Stron Internetowych podlegają prawu polskiemu.Załącznik 1 do Warunków Korzystania - Warunki korzystania z Konta na Stronach Internetowych

 1. Rejestracja konta

  1. Użytkownik może zarejestrować swoje konto na Stronach Internetowych (dalej „Konto”).
  2. W celu rejestracji Konta Użytkownik powinien:
   1. zapoznać się z Warunkami, w tym z niniejszymi Warunkami Konta, oraz Polityką Prywatności
   2. potwierdzić zapoznanie się z tymi dokumentami i wyrazić zgodę na ich przestrzeganie poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na Stronie Internetowej przy rejestracji Konta; oraz
   3. wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na danej Stronie Internetowej, poprzez podanie wymaganych danych;
   4. a następnie wysłać wypełniony formularz rejestracyjny do Techland za pośrednictwem Strony Internetowej (poprzez kliknięcie w link/przycisk znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym).
  3. Po otrzymaniu przez Techland formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Użytkownika zgodnie z pkt. 1.2 powyżej, Techland wyśle na adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym link aktywujący Konto. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta bezpośrednio po potwierdzeniu linku aktywacyjnego wysłanego z systemu Strony Internetowej na adres e-mail. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linku aktywacyjnego, o którym mowa w punkcie wcześniejszym.
  4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Użytkownik powinien na bieżąco weryfikować, czy adres e-mail podany przez niego na potrzeby zakładania Konta jest aktualny i poprawny.
  5. Konto oznacza indywidualne konto Użytkownika oznaczone poprzez indywidualny login (stanowiący adres email Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym przy rejestracji Konta) i hasło, które zostało wybrane i wskazane podczas rejestracji przez Użytkownika.
  6. Poza weryfikacją adresu emailowego Uzytkownika przy zakładaniu Konta, Techland nie kontroluje, ani nie weryfikuje w inni sposób danych identyfikacyjnych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym.
  7. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Techland o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.
  8. Rejestracja Konta, jak również korzystanie z funkcjonalności Stron Internetowych, jest nieodpłatne, chyba że co innego wynika z informacji wyraźnie wskazanej na Stronie Internetowej.
  9. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie na Konto odbywa się przy użyciu następujących danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym: adres e-mail oraz hasło.
  10. Techland ma prawo zablokować Konto (tj. uniemożliwić Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji na Koncie), jeżeli działanie Użytkownika w ramach Konta i Stron Internetowych będzie naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia Warunków korzystania), w tym nazwa Konta narusza prawo, dobra osobiste osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
  11. W razie stwierdzenia przez Techland istnienia podstawy do zablokowania Konta na podstawie pkt. 1.7 powyżej, Użytkownik zostanie wezwany przez Techland do złożenia wyjaśnień. Techland zawiesi wykonywanie usługi dotyczącej Konta do czasu wyjaśniania powyższych okoliczności z Użytkownikiem. W razie stwierdzenia przez Techland braku naruszeń dających podstawę do zablokowania Konta, Konto Użytkownika zostanie odblokowane. W przeciwnym razie, Techland zablokuje Konto.
  12. Użytkownik zostanie powiadomiony o zablokowaniu jego Konta. Zablokowanie Konta oznacza wypowiedzenie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta, ze skutkiem natychmiastowym.
  13. Użytkownik może w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Konta, zwrócić się o przekazanie danych zgromadzonych na jego Koncie, w szczególności kopii składanych zamówień w Sklepie. Techland przekaże takie dane Użytkownikowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Użytkownika. Po upływie ww. terminu dane dostępne na Koncie zostaną usunięte.
 2. Dezaktywacja konta

  1. Jeżeli Użytkownik chce usunąć swoje Konto ze Strony Internetowej może to zrobić w każdej chwili. W tym celu w ustawieniu Konta powinien kliknąć w link „Usunięcie Konta”.
  2. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta, wygasa z chwilą usunięcia Konta.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres co najmniej 12 miesięcy, Techland ma prawo usunąć Konto. Użytkownik zostanie zawiadomiony o zamiarze usunięcia jego Konta z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Użytkownik będzie nadal zainteresowany posiadaniem Konta na Stronach Internetowych powinien poinformować Techland o chęci dalszego posiadania Konta na Stronach Internetowych przed upływem terminu 14-dniowego od otrzymania zawiadomienia. W takiej sytuacji jego Konto nie zostanie usunięte.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Warunków korzystania dla Stron Internetowych.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają Warunki korzystania dla Stron Internetowych.Załącznik 2 do Warunków Korzystania - Warunki dla Sklepu Internetowego

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Na wybranych Stronach Internetowych Techland może oferować użytkownikom sprzedaż produktów lub usług, w tym umożliwiać dokonywanie detalicznych zakupów produktów w oparciu o dystrybucję cyfrową (ESD) albo dystrybucję wysyłkową na oryginalnych nośnikach i w opakowaniach. Niniejsze postanowienia Warunków korzystania znajdują zastosowanie do korzystania z powyższych funkcjonalności na następujących Stronach Internetowych: gemly.com (dalej „Sklep”), oraz do innych Stron Internetowych, które odwołują się do niniejszych Warunków.
  2. Za pośrednictwem Sklepu Techland zapewnia dostęp do różnorodnych produktów oraz zasobów, w tym obszarów pobierania, oprogramowania, narzędzi i informacji o oprogramowaniu, usługach i innych produktach. W Sklepie użytkownik ma możliwość przeglądania, wyświetlania, nabywania, oraz, jeśli udostępniono taką funkcjonalność, oceniania i opisywania produktów i usług, w tym między innymi treści cyfrowych, aplikacji i gier.
  3. Niektóre produkty pokazywane w Sklepie mogą być udostępniane przez podmioty inne niż Techland. Do zakupu takich produktów będą miały zastosowanie warunki sprzedaży takiego podmiotu trzeciego.
  4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na zasadach wskazanych poniżej, chyba że na odpowiedniej Stronie Internetowej Sklepu wyraźnie wskazano co innego.
  5. Rejestracja Konta w Sklepie dokonana przez użytkownika niebędącego konsumentem oznacza akceptację niniejszych Warunków oraz potwierdzenie znajomości jego treści przez użytkownika.
  6. W przypadku użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, powinni oni potwierdzić zapoznanie się z Warunkami, w tym Warunkami dla Sklepu Internetowego oraz zgodę na ich przestrzeganie przy dokonywaniu rejestracji Konta w Sklepie.
  7. Administratorem Sklepu jest Techland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Żółkiewskiego 3, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001369333, NIP: 622-24- 68-959, REGON: 251546820, kapitał zakładowy 176.891.600,00 zł.
 2. Użytkownicy i Konta

  1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta w serwisie Sklepu umożliwiającego dokonywanie zakupów w Sklepie. Może też tak być, że uzyskanie dostępu do strony internetowej Sklepu może być uzależnione od posiadania Konta. Jeśli istnieje obowiązek posiadania Konta, aby uzyskać dostęp do strony Sklepu, na stronie tej będzie się znajdować odpowiednia informacja o takim obowiązku.
  2. Użytkownikiem konta w Sklepie może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego (dalej „Użytkownik Konta”).
  3. Zakupy produktów w Sklepie mogą dokonywać tylko użytkownicy końcowi. Nie są do tego uprawnieni odsprzedawcy (tj. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odsprzedaży produktów do podmiotów trzecich).
  4. Konto oznacza indywidualne konto użytkownika, oznaczone poprzez indywidualny login (adres email) i hasło, wybrane i wskazane podczas rejestracji Konta na Stronie Internetowej. W celu dokonania zakupu w Sklepie Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, których nie podał wcześniej przy rejestracji Konta, w tym: (i) imię i nazwisko; (ii) adres e-mail; (iii) miejsce zamieszkania; oraz (iv) innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności wysyłki produktu i wystawienia faktury VAT, które będę wskazane w odpowiednim formularzu Sklepu.
  5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze swojego Konta w Sklepie dokonując jego usunięcia. Po usunięciu Konta Użytkownik nie ma możliwości korzystania z produktów dostępnych w Sklepie, w tym dokonywania zakupów.
  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące Konta, w tym dotyczącego jego usunięcia, znajdują się w Warunkach korzystania z Konta na Stronach Internetowych.
 3. Zamówienie

  1. Zamówienie może zostać złożone przez Użytkownika Konta po zalogowaniu się przez niego na swoje Konto.
  2. W przypadku dystrybucji cyfrowej (ESD) procedura składania zamówienia rozpoczyna się poprzez dodanie produktu do koszyka przez Użytkownika Konta. W przypadku dystrybucji wysyłkowej (za pośrednictwem kuriera) zamówienie składa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika Konta elektronicznego formularza zamówienia.
  3. Produkty przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  4. Sklep może umożliwić dokonywanie zamówień produktów, które nie miały jeszcze swojego oficjalnego wprowadzenia na rynek (tj. premiery). Odbywa się to w ramach tzw. „pre-order” (tj. zamówień przedpremierowych lub przedsprzedaż). Produkty dostępne w przedsprzedaży są oznaczone w Sklepie znakiem „PRE-ORDER”. Techland zamieszcza informację o przewidywanej dacie premiery produkty oferowanego w ramach pre-orderów w Sklepie. Daty te mogą ulec zmianie zgodnie z decyzją producenta danego produktu.
  5. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje złożenie przez Użytkownika Konta wiążącego zamówienia zakupu produktów znajdujących się w jego koszyku. W razie kliknięcia na ten przycisk Użytkownik Konta zostaje przekierowany na stronę, gdzie dokonuje zapłaty za złożone zamówienie. Do złożenia skutecznego zamówienia przez Użytkownika Konta dochodzi wraz z dokonaniem zapłaty za złożone zamówienie.
  6. W razie złożenia skutecznego zamówienia w Sklepie przez Użytkownika Konta i otrzymania go przez Techland, Techland potwierdza realizację zamówienia i warunki zamówienia poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika Konta (potwierdzenie zawarcia umowy). Produkt, którego zamówienie zostało potwierdzone przez Techland, uzyskuje status „Zakupiony” na Koncie Użytkownika.
  7. Dodanie produktu do Koszyka nie oznacza jego rezerwacji.
  8. Do zawarcia umowy sprzedaży między Użytkownikiem Konta a Techland dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika Konta potwierdzenia realizacji zamówienia przez Techland.
  9. Nieopłacone zamówienia zostaną anulowane po 7 dniach od daty ich złożenia.
  10. Techland jest zobowiązany dostarczyć produkty bez wad.
 4. Cena i płatności

  1. Obowiązują ceny podane w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, tj. zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
  2. Podane w Sklepie ceny produktów nie obejmują innych kosztów, w tym kosztów dostawy. Takie koszty są wyraźnie wskazane na stronie zamówienia, w podsumowaniu zamówienia i wchodzą w skład należności do zapłaty za zamówienie. Płatność powinna każdorazowo obejmować cenę produktu oraz dodatkowe koszty, jeśli występują, o których Użytkownik Konta zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.
  3. Na żądanie Użytkownika Konta wystawiana jest faktura VAT z wykorzystaniem danych wskazanych przez Użytkownika Konta w formularzu zamówienia, w tym adresu i numeru NIP. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika Konta adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik Konta wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
  4. Płatności są dokonywane przez Użytkownika Konta według wybranego przez niego jednego ze sposobów płatności dostępnych w Sklepie. Techland oferuje następujące sposoby płatności: karta kredytowa (tj. VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS) i Paypal.
  5. Płatności uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Techland od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania przez Użytkownika Konta.
  6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal.
 5. Realizacja dostawy

  1. Dostawy produktów są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polski, chyba że z warunków dostępnych na stronie internetowej danego Sklepu wynika co innego.
  2. Z zastrzeżeniem pkt 5.5 poniżej, Techland realizuje skutecznie złożone zamówienia, o których mowa w pkt. 3.5 powyżej, na następujących zasadach:
   1. W dystrybucji cyfrowej (ESD) - poprzez udostępnienie produktu Użytkownikowi Konta, w sposób, o którym mowa w pkt 5.3 poniżej. Sklep informuje Użytkownika Konta, że udostępnienie produktu następuje w miarę możliwości niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 24h od realizacji płatności.
   2. W dystrybucji wysyłkowej - poprzez nadanie produktu przesyłką pocztową lub kurierską, według wyboru Użytkownika Konta, w sposób, o którym mowa w pkt 5.4 poniżej.
  3. Realizacja zamówienia w dystrybucji cyfrowej (ESD) następuje poprzez udostępnienie/ przesłanie Użytkownikowi Konta pliku instalacyjnego na dysk lub kodu aktywującego produkt. Użytkownik Konta może pobrać produkt z chwilą jego udostępnienia.
  4. Realizacja zamówienia w dystrybucji wysyłkowej następuje poprzez przesłanie zamówionego produktu przesyłką pocztową lub kurierską. Użytkownik Konta zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu przesyłki w chwili składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany w formularzu zamówienia oraz w terminie podanym przy składaniu zamówienia.
  5. Zamówienia typu PRE-ORDER będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie, o którym Użytkownik Konta zostanie poinformowany w formie mailowej.
 6. Korzystanie z produktów cyfrowych

  1. Oprogramowanie i inne treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu są licencjonowane, a nie są sprzedawane.
  2. Korzystanie z treści cyfrowych następuje na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz w postanowieniach właściwej umowy licencyjnej producenta. Postanowienia takiej umowy licencyjnej są udostępnione Użytkownikowi Konta każdorazowo przed instalacją produktu cyfrowego.
  3. W przypadku treści cyfrowych, udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, podlegają one postanowieniom licencyjnym załączonym do danego produktu. Szczegółowe warunki odpowiedniej umowy licencyjnej są udostępniane Użytkownikowi Konta każdorazowo przed instalacją produktu cyfrowego.
  4. Użytkownik nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencji).
  5. Zawarcie z Techland umowy dotyczącej produktów cyfrowych nie oznacza nabycia przez Użytkownika Konta praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do produktów, ani zawartych w nich utworów i innych treści. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Użytkownikowi Konta nie przysługuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania produktów i załączonych do nich materiałów, a także ich części, wprowadzania ich do obrotu, rozpowszechniania, publicznego prezentowania, a działania takie mogą być podejmowane wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika Konta pisemnej zgody Techland i innych uprawnionych podmiotów trzecich. Użytkownik Konta może korzystać z produktów cyfrowych jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), i tylko jeżeli przepisy te znajdują zastosowanie.
  6. Możliwość korzystania z niektórych produktów cyfrowych może być uzależniona od posiadania konkretnych parametrów technicznych przez urządzenia Użytkownika Konta, na których te produkty mają być instalowane. Informacja o takich wymogach jest każdorazowo podana w Karcie Produktu danego produktu cyfrowego oraz na stronie Sklepu w opisie produktu.
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika Konta z zakupionych produktów cyfrowych, lub utrudnienia w ich pobraniu lub korzystaniu, będące wynikiem niespełniania przez urządzenia Użytkownika Konta szczególnych wymagań technicznych, o których użytkownik Konta był poinformowany w sposób wskazany w pkt 6.6 powyżej.
  8. Korzystanie z produktów zakupionych w Sklepie jest dozwolone wyłącznie na własny niekomercyjny użytek osobisty Użytkowników Konta.
 7. Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.9 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Użytkownik wszedł w posiadanie produktu lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie produktu.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Sklep w terminie wskazanym w pkt. 7.1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłać, przed upływem terminu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres: Techland sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, lub mailem na adres mailowy: support@gemly.com.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny tutaj, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  4. W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić produkty, w zakresie których odstąpił od umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  5. Przy odstąpieniu od umowy, użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep). Sklep może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od użytkownika do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył użytkownik, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. W razie odstąpienia od umowy użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Dla uniknięcia wątpliwość Sklep informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której użytkownik wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. Dla uniknięcia wątpliwości, informujemy, że w zależności od treści zawartej umowy, kod aktywujący produkt (tzw. klucz do gry) może być dostarczony w formie cyfrowej lub w zamkniętym opakowaniu. W przypadku dostarczania klucza do gry w zamkniętym opakowaniu, zgodnie z pkt. 7.9.d) powyżej, na podstawie art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawdo do odstąpienia od umowy w razie otwarcia oryginalnego opakowania. W razie, gdy dana umowa dotyczy dostarczenia klucza do gry w formie cyfrowej, zgodnie z pkt. 7.9.e) powyżej, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawdo do odstąpienia od umowy, jeżeli spełnienie świadczenia (dostarczenie klucza do gry) odbyło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Reklamacje

  1. Użytkownik Konta ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących działalności Sklepu. Zasady składania reklamacji są zawarte w pkt. 13 Warunków korzystania.
  2. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień użytkownika będącego konsumentem, które wynikają z przepisów Kodeksów cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym może zgłosić sprawę na unijnej platformie rozstrzygania sporów online pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności dla użytkowników niebędących konsumentami

  1. Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  2. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy sprzedaży produktów zawartej z użytkownikiem niebędącym konsumentem lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez takiego użytkownika, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Sklepowi przez takiego Użytkownika za produkt na podstawie umowy ze Sklepem.
  3. Sklep nie odpowiada za korzyści utracone przez użytkownika niebędącego konsumentem.
  4. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Użytkownik niebędący konsumentem może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków i w granicach określonych powyżej.
 10. Dane osobowe

  Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników Konta na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

  1. Postanowienia końcowe
  2. Niniejsze warunki stanowią integralną część Warunków korzystania dla Stron Internetowych.
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają Warunki korzystania dla Stron Internetowych.Załącznik 3 do Warunków Korzystania - Warunki korzystania z Forum

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze postanowienia określają zasady korzystania przez Użytkowników z forum internetowego Techland prowadzonego pod adresem internetowym: forum.techland.pl (dalej „Forum”).
  2. Forum umożliwia wymianę opinii i informacji między Użytkownikami Forum na temat produktów Techland oraz innych produktów i usług prezentowanych na Stronach Internetowych, w szczególności gier.
  3. Korzystanie z Forum jest możliwe przy wykorzystaniu urządzeń posiadających aktualne wersje przeglądarek internetowych, dostęp do sieci Internet, wyposażonych w Javascript oraz z włączoną opcją ‘ciastek’ (cookies).
 2. Użytkownicy i konta

  1. Użytkownikiem Forum jest osoba, która dokonała rejestracji na Forum i posiada aktywne Konto na Stronach Internetowych (dalej „Użytkownik”).
  2. W celu uzyskania dostępu do Forum Użytkownik powinien dokonać rejestracji na Forum polegającej na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Forum (Techland.net) poprzez podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło.
  3. Konto oznacza indywidualne konto Użytkownika oznaczone poprzez indywidualny login (adres email) i hasło, które zostało wybrane i wskazane podczas rejestracji przez Użytkownika. Dostęp do Forum następuje poprzez zalogowanie się Użytkownika przy użyciu jego loginu (adresu email) i hasła.
  4. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swój login i hasło, oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Techland o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.
  5. Założenie Konta i udział w Forum są nieodpłatne.
  6. Forum działa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 3. Korzystanie z Forum

  1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może brać udział w Forum poprzez wyrażanie swoich opinii, uwag, rozpoczynanie rozmów, udzielanie porad, dyskusje z innymi Użytkownikami i pracownikami Techland na tematy związane z produktami prezentowanymi na Stronach Internetowych oraz na inne tematy.
  2. Dla osób nieposiadających Konta na Forum (tzw. gości) treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum będą widoczne, jednak osoba taka nie będzie mogła aktywnie uczestniczyć w Forum, w tym dodawać komentarzy i opinii.
  3. Każdy produkt Techland prezentowany na stronie techland.net ma osobny dział na Forum poświęcony temu produktowi.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, a także korzysta z innych usług na Stronach Internetowych, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści przez Użytkownika Konta.
  5. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, w tym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Techland przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Kont.
  6. Do Użytkownika i podejmowanych przez niego działań na Forum mają zastosowanie wszelkie ograniczenia, o których mowa w Warunkach korzystania, w tym w pkt. 5.1 Warunków. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest obowiązany do nieumieszczania na swoim Koncie, ani na Forum:
   1. treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z Warunkami;
   2. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszające dobre obyczaje;
   3. przekazów reklamowych podmiotów trzecich;
   4. treści zakłócających prawidłowe działanie Forum, korzystanie z Forum przez innych Użytkowników, w tym przekazywanie niepożądanych materiałów (w tym promocyjnych) lub przekazywanie treści zawierających wirusy i inne wrogie oprogramowanie.
  7. Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Użytkownik zamieszczający wypowiedź na Forum ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, poprzez zamieszczenie wypowiedzi.
  8. Informujemy, że w przypadku zamieszczania przez Użytkowników jakichkolwiek treści na Forum (w tym fotografii, rysunków, tekstów, plików audio, filmów i innych elementów), treści te mogą zostać pobrane i rozpowszechnione przez innych Użytkowników, czy to w ramach Forum, czy też poza nim. Użytkownik wyraża zgodę na takie ich wykorzystanie przez innych Użytkowników oraz Techland.
  9. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem Forum za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce „Kontakt” oraz korzystając z funkcjonalności na Forum „Wyślij wiadomość do administratora Forum”.
 4. Dane osobowe

  1. Korzystanie z Forum podlega Polityce Prywatności Techland, dostępnej w trybie online w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Warunków Korzystania dla Stron Internetowych.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają Warunki Korzystania dla Stron Internetowych.
Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X