Techland Game Jam

Rejestracja

Uwaga! Dane z formularza rejestracyjnego posłużą do identyfikacji
uczestników na miejscu oraz przygotowania imiennych certyfikatów!

Osiągnęliśmy już maksymalną ilość dostępnych miejsc i w związku z tym rejestracja została już zakończona.
Dziękujemy! :)

Jeśli ktoś z między czasie zrezygnuje, to rejestrację otworzymy ponownie.

Regulamin Techland Game Jam

 1. Organizatorem Techland Game Jam, zwanego dalej „Konkursem”, jest Techland Sp. z o. o. (dalej „Organizator”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000136933, NIP 622-24-68-959.
 2. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki Konkursu, który odbędzie się w dniach od 20 do 22 listopada 2015 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Szczegółowy plan i miejsce Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.techland.pl/gamejam.
 3. Udział w Konkursie mogą brać tylko i wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które zarejestrują się za pośrednictwem modułu dostępnego na stronie internetowej www.techland.pl/gamejam nie później niż do dnia 13 listopada 2015 r. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej 18 rok życia albo osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uprawniającą do udziału w Konkursie.
 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień, w tym wymogów dotyczących możliwości brania udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Organizator w trakcie trwania Konkursu będzie rejestrował jego przebieg za pomocą nagrań video oraz poprzez wykonywanie zdjęć fotograficznych na potrzeby działań marketingowych Organizatora związanych z promocją Konkursu. W związku z powyższym Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego utrwalonego podczas Konkursu wizerunku dla celów reklamowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzenie do obrotu, użyczenie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnienie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach internetowych, w tym portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu.
 7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i otwarty, z zastrzeżeniem treści pkt 3.
 8. Celem Konkursu jest stworzenie, w czasie określonym w harmonogramie Konkursu, moda do gry Dying Light na platformę PC. Mod musi dotyczyć jednego z tematów Konkursu, być interaktywny i umożliwiać granie.
 9. W trakcie Konkursu, w terminie i miejscu określonych w pkt 2 Regulaminu, Uczestnicy tworzyć będą mody na własnym sprzęcie, w maksymalnie czteroosobowych zespołach wyłonionych spośród siebie. Tworzone projekty muszą być wykonane z użyciem narzędzi deweloperskich do gry Dying Light, udostępnionych przez Organizatora, i stanowić przedmiot pracy własnej zespołów, przy czym niedozwolone jest wykorzystywanie wcześniej przygotowanych materiałów, np. fragmentów kodu lub grafiki. Prace mogą zostać rozpoczęte dopiero z chwilą rozpoczęcia Konkursu.
 10. Uczestnicy nie mogą zamieszczać w pracach treści niedozwolonych przez przepisy prawa lub naruszających ogólnie przyjęte normy moralne lub obyczajowe, w szczególności treści pornograficznych, uwłaczających godności człowieka, propagujących nadmierną, nieuzasadnioną przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, narodowościowej lub naruszającej prawa mniejszości seksualnych, jak również treści propagujących zażywanie narkotyków lub innych szkodliwych substancji.
 11. Każdy z projektów powinien zostać opublikowany na platformie Steam Workshop, aby móc być oceniony przez Jury.
 12. Prezentacja prac konkursowych odbędzie się w dniu 22 listopada 2015 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych. Jury Konkursu, którego skład zostanie podany na stronie www.techland.pl/gamejam, dokona oceny prac uwzględniając oryginalność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań, poziom zaawansowania, grywalność, funkcjonalność, design, a także zgodność wykonanej gry z tematem Konkursu.
 13. Spośród Uczestników, Jury wyłoni 3 zwycięskie zespoły (miejsce I, II i III), niezależnie od tematów, jakie zostały przez nie wybrane. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 listopada 2015 roku na zakończenie Konkursu. Organizator zastrzega, że liczba zwycięskich zespołów i sposób ich nagrodzenia uzależniona jest od liczby drużyn zgłaszających swoje rozwiązania do konkursu dla każdego z zadań oraz jakości prezentowanych ostatecznie rozwiązań.
 14. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody rzeczowej.
 15. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
 16. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani żadnej z powiązanych z nim spółek.
 17. Jeden zespół może stworzyć tylko jedną grę (na jeden z zadanych tematów).
 18. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie czynią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód w sprzęcie stanowiącym własność Uczestnika, powstałych w trakcie wykonywania przez niego pracy konkursowej. W przypadku opuszczenia przez Uczestnika sali, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez niego bez opieki. W przypadku powstania szkód z winy Uczestnika, zobowiązany on będzie do jej naprawy lub do zapłaty odszkodowania z tego tytułu.
 19. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika, skutkować może zdyskwalifikowaniem i/lub usunięciem Uczestnika z miejsca odbywania Konkursu przed jego zakończeniem.
 20. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz niniejszego regulaminu, a także odwołania lub przerwania Techland Game Jam, o czym poinformuje na stronie www.techland.pl/gamejam.
 21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Techland Game Jam zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.